Post HBO onderwijs voor hartfunctielaboranten

Zoals bekend zet de SBHFL zich in voor een kwalitatief hoogwaardige opleiding voor hartfunctielaboranten. De vraag naar laboranten is groot en neemt door verschillende redenen alleen maar toe. Helaas houdt de instroom geen gelijke tred met de behoefte op de arbeidsmarkt, waardoor een tekort is ontstaan. Het is gebleken dat een toename van flexibiliteit kan bijdragen aan meer enthousiasme voor het volgen van de opleiding tot hartfunctielaborant. Tegelijkertijd is vanuit de beroepsverenigingen de wens geuit om de gestelde kwaliteitskaders te handhaven.

In reactie daarop heeft de SBHFL de afgelopen jaren erkenningstrajecten doorlopen, waardoor onder andere de opleiding Biometrie en Bachelor Medische Hulpverlening door de SBHFL erkend zijn. Studenten die deze studie hebben afgerond en zijn afgestudeerd op een hartfunctieafdeling, kunnen zich inschrijven bij de SBHFL en krijgen dan het certificaat ‘algemeen hartfunctielaborant’. In die hoedanigheid worden zij ook geaccrediteerd en geregistreerd. Op dit moment is de SBHFL nog in gesprek met andere Hbo-opleidingen, om op die manier zoveel mogelijk jonge professionals met interesse voor zorg en techniek te kunnen verwelkomen binnen het vakgebied.

Naast het verruimen van de instroom, is er ook een behoefte ontstaan aan een meer flexibel opleidingsprogramma binnen de uitstroomrichtingen. Hierbij speelt de vraag naar een overzichtelijk post-HBO opleidingstraject voor de hierboven genoemde studenten, maar ook voor laboranten die graag een 2e uitstroomrichting willen doen. Na vele gesprekken kan de SBHFL eindelijk melden dat ook dit gelukt is. Naast de volledige Hbo-bacheloropleiding hartfunctielaborant die gevolgd kan worden bij de LOI, is het nu ook mogelijk om de afzonderlijke uitstroomrichting als post-HBO onderwijs te volgen, mits een student over de juiste basis beschikt. In aansluiting hierop heeft de SBHFL het erkenningstraject ook doorlopen met de echocardiografie opleiding van Hogeschool Inholland. Begin juli is dit afgerond, waardoor ook de studenten met de juiste vooropleiding, die deze opleiding hebben gevolgd kunnen worden geregistreerd bij de SBHFL.

Voor deze wijzigingen geldt dat zowel de SBHFL als opleidingsinstellingen veranderingen moeten doorvoeren in logistiek en (registratie)systemen. Er wordt hard aan gewerkt om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen, maar de verwachting is dat dit 1 september afgerond zal zijn.

Dit lijken kleine aanpassingen, maar het heeft veel consequenties voor de opleiding van hartfunctielaboranten en de SBHFL hoopt dat het een positieve impuls geeft aan het aantal zorgprofessionals dat in de hartfunctie praktijk wil werken. Deze besluiten zullen vragen oproepen. Bijvoorbeeld bij studenten die net zijn begonnen met een opleiding. Of studenten die in het verleden een opleiding hebben gedaan en zich afvragen of deze besluiten ook consequenties voor hen hebben. Er wordt op dit moment gewerkt aan een Q&A pagina op onze website waar de meest voorkomende vragen zullen worden behandeld. Naast de opzet van deze Q&A pagina zal de SBHFL in de komende maanden het registratiesysteem aanpassen, zodat iedereen op de juiste manier wordt geregistreerd.

In de komende jaren zal met enige regelmaat iets veranderen in het opleidingslandschap voor hartfunctielaboranten. De stichting merkt dat dit voor onrust zorgt en dat het er ook toe leidt dat het volgen van de opleiding soms wordt uitgesteld. Dit is zonde en ook helemaal niet nodig. Mocht het passend zijn, dan zal de SBHFL nieuwe regels ook met terugwerkende kracht laten gelden.

Met deze veranderingen, nu en in de toekomst, is de SBHFL er van overtuigd dat de opleiding van hartfunctielaboranten flexibeler wordt en tegelijkertijd van hoge kwaliteit is.

Nieuw registratiesysteem SBHFL online

Zoals aangegeven in eerdere berichtgeving van de stichting is de functionaliteit van het registratiesysteem onvoldoende gebleken, waardoor de SBHFL heeft besloten een nieuw systeem in te richten.

21 december 2020 is het nieuwe systeem in gebruik genomen. Het oude systeem is vanaf die datum niet meer in gebruik. De gegevens uit het oude registratiesysteem zijn ‘verhuisd’ naar het nieuwe systeem.

Gebruikers zullen niet allemaal tegelijk worden toegelaten. Zo heeft de stichting gelegenheid om fouten te corrigeren die zijn ontstaan bij het verhuizen van gegevens. Iedereen die bij de SBHFL is aangesloten ontvangt binnenkort een e-mail met instructies. Dit geldt voor geregistreerde hartfunctielaboranten, aanbieders van bij- en nascholingen en andere betrokkenen bij de stichting.

Vacature beheer communicatie extern

De SBHFL bestaat sinds 1999 en heeft zich vanaf het begin ingezet voor kwalitatief goed opgeleide hartfunctielaboranten. Uit de praktijk vandaag de dag blijkt dat de keuze van destijds een verstandige was, omdat de rol en positie van hartfunctielaboranten nog altijd groter wordt. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het functielaboratorium de hoeksteen is van iedere cardiologische afdeling.  De SBHFL houdt zich bezig met kwaliteitscontrole en verbetering van de opleiding van hartfunctielaboranten, de registratie van hartfunctielaboranten (in opleiding), de accreditatie van opleidingsklinieken, de accreditatie van bij-, nascholingen en de registratie van bij-, nascholingspunten.

De SBHFL zoekt op korte termijn een hartfunctielaborant die kan helpen bij de externe communicatie. Hierbij moet gedacht worden aan het informeren van laboranten via onze website, het onderhouden van contact met scholingsaanbieders en het kenbaar maken van het beleid van de stichting aan geïnteresseerden. Daarnaast controleert hij/zij of de informatievoorziening via de website voldoet aan het intern opgestelde privacy reglement. De functie wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het bestuur van de stichting en wordt ondersteund vanuit het secretariaat.

De functie is geschikt voor hartfunctielaboranten met interesse voor bovengenoemde taken. Ervaring is een pre, maar zeker geen voorwaarde. De tijdsinvestering wordt geschat op gemiddeld 2 uur per week.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de functie, dan kunt u uw motivatie en CV sturen naar info@hartfunctieopleiding.nl. Vragen over de functie kunt u richten aan hetzelfde emailadres.

Namens het SBHFL bestuur,

Roderick Scherptong, voorzitter

Accreditatiestatus voor studenten BMT en BMH

De SBHFL is de afgelopen jaren in gesprek geweest met de opleiding Biometrie (BMT) van de Zuyd Hogeschool en de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Inzet van deze gesprekken waren de erkenningsstatus van de respectievelijke opleidingen binnen het domein van de opleiding tot hartfunctielaborant. Na overleg met de NHV en de NVVC en uitvoerige beoordeling van beide opleidingen, is de opleidingscommissie van de SBHFL tot het oordeel gekomen dat studenten die één van beide opleidingen hebben afgerond en zijn afgestudeerd binnen de hartfunctie, kwalificeren als algemeen hartfunctielaborant. Dit is goed nieuws! Enerzijds, omdat dit een mooi carrièreperspectief biedt voor afgestudeerden, maar zeker ook omdat dit een goed opgeleide groep jonge professionals betreft die meer dan welkom is om het vak van hartfunctielaborant te gaan uitoefenen.

De opleiding tot algemeen hartfunctielaborant moet gezien worden als een basis om van daaruit door te groeien naar een functie als hartfunctielaborant met een uitstroomprofiel (echocardiografie, Holter, Hartcatheterisatie of Cardioimplantaten). Dat betekent dat afgestudeerden BMT of BMH worden aangemoedigd om hun opleidingstraject ook in die richting te vervolgen. Op dit moment is de SBHFL met de LOI in gesprek om er voor te zorgen deze vervolgopleiding binnen een post-HBO leer-werk traject kan worden vormgegeven. De verwachting is dat dit binnen enkele maanden mogelijk zal zijn.

Naast de mogelijkheid om door te groeien naar een uitstroomprofiel kan de BMT of BMH student die is afgestudeerd binnen de hartfunctie ook worden opgenomen in het kwaliteitsregister van hartfunctielaboranten. Uiteraard gaat dit wel gepaard met de verplichting om werkzaam te blijven binnen het domein van de hartfunctie, om bij- en nascholingen te volgen en om mee te doen aan een herregistratiecyclus. Om dit te faciliteren zal de SBHFL in de komende maanden de interne logistiek aanpassen. Voortgang in dit proces is via onze website www.sbhfl.nl/accreditatie te volgen.

Niet alleen de SBHFL, maar ook de NHV en NVVC zijn verheugd over deze ontwikkeling en hopen van harte dat afgestudeerden van bovengenoemde opleidingen zullen kiezen voor een toekomst als hartfunctielaborant.