Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten

Algemene informatie

Op voorspraak van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie voor Universitair medische centra (NFU) is met instemming van de Nederlandse vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Nederlandse Hartfunctie Vereniging (NHV) eind vorige eeuw een aanzet voor een opleiding tot hartfunctielaborant gestart. Dit heeft geleid tot de NVAO geaccrediteerde HBO-bachelor opleiding tot hartfunctielaborant. Daarnaast zijn er een aantal opleidingsinstituten die een gedeelte van de hartfunctieopleiding aanbieden en in die hoedanigheid zijn geaccrediteerd door de SBHFL op verzoek van de NHV, NVVC en de Vereniging voor Invasief Technische Hartstimulatie Specialisten (VITHaS). Voor iedere opleiding geldt dat de SBHFL de visie op opleidingsroutes gebruikt om te beoordelen of een beoordeling past binnen het huidige systeem van opleidingen.

De SBHFL is opgericht door de NHV en de NVVC om (onder andere) de kwaliteit van opleidingen binnen het domein van de hartfunctielaborant te bewaken. Het belangrijkste doel hierbij is dat professionals in de hartfunctie voldoen aan (inter)nationaal gestelde beroepscriteria en daardoor met een hoge mate van zelfstandigheid kunnen werken. De stichting bereikt dit doel door samen met de beroepsgroep te werken aan actuele beroepsprofielen en met opleidingsinstituten te bespreken hoe zij die profielen kunnen passen binnen een (al of niet bestaand) opleidingsprogramma. Wij nodigen alle opleidingen die de volledige of een gedeelte van de opleiding tot hartfunctielaborant of één van de uitstroomrichtingen willen aanbieden uit om hierover met ons in gesprek te gaan.

Informatie over door de SBHFL geaccrediteerde opleidingen vindt u op de site van de opleidingsinstelling.

De volledige opleiding tot hartfunctielaborant met een uitstroomrichting: Leidse onderwijs Instellingen (LOI)

De opleiding tot algemeen hartfunctielaborant: Bachelor medische hulpverlening (HAN)

De opleiding tot algemeen hartfunctielaborant: Bachelor Biometrie (Hogeschool Zuyd)

De post-bachelor opleiding tot echocardiografist:  InHolland Academy, Fontys Paramedisch

Bij de Echocardiografie Academie van Cardiologie Centra Nederland (CCN)  kan de opleiding tot arts, echocardiografist gevolgd worden. Deze opleiding is op initiatief van CCN en Amsterdam UMC gestart en in 2023 geaccrediteerd door de SBHFL. Deze opleiding is specifiek gericht op nieuwkomers met verblijfsrecht en biedt voor die groep een prachtige kans op de arbeidsmarkt. 

Post-HBO opleiding in de hartfunctiepraktijk

Op verzoek van de NHV en de NVVC heeft de SBHFL het met hulp van opleidingsaanbieders mogelijk gemaakt om onderdelen van de opleiding tot hartfunctielaborant ook aan te bieden als een post-HBO opleiding. De doelgroep voor dit post-HBO programma is, op de eerste plaats, hartfunctielaboranten die graag een 2e uitstroomvariant willen doen, maar geen volledig afstudeerprogramma willen volgen. Daarnaast is het bedoeld voor algemeen hartfunctielaboranten die een zorg-technische opleiding hebben gevolgd en daar ook een HBO-bachelor getuigschrift voor hebben gekregen, zoals de BMH of Biometrie, en zich graag willen bekwamen in een uitstroomvariant. Voor studenten met een andere vooropleiding geldt dat niet op voorhand zal worden gezegd dat het volgen van een post-HBO opleiding onmogelijk is, maar wordt wel zeer kritisch getoetst of het opleidingstraject past in de opleidingsvisie die de SBHFL met de NHV en NVVC heeft opgesteld. Hiermee kan de kwaliteit en consistentie van opleidingsprogramma’s worden gewaarborgd en tegelijkertijd een zekere flexibiliteit worden geboden voor wat betreft opleidingsroutes.

Certificaat ‘Algemeen Hartfunctielaborant’

Als u de eerste 150 EC’s (studiepunten) van het HBO bachelor programma bij de LOI volledig heeft afgerond, dan kunt u bij de SBHFL het certificaat ‘Algemeen Hartfunctielaborant’ aanvragen. Studenten van de opleiding Biometrie, Zuyd Hogeschool, Acedemie voor Mens en Techniek (afstudeerrichting klinische diagnostiek, cardiologie) en de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening, Hogeschool Arnhem Nijmegen (afgestudeerd op een hartfunctie afdeling), kunnen na het succesvol afronden van de opleiding het certificaat aanvragen.

U moet hiervoor een e-mail verzenden met daarin uw naam, volledige postadres, geboortedatum, geslacht en geboorteplaats. Studenten Biometrie en BMH dienen hun getuigschrift mee te zenden. Het certificaat wordt u dan – nadat uw opleidingsstatus is geverifieerd – toegezonden.

Praktijkdeel van de opleiding tot hartfunctielaborant

Studenten die de volledige opleiding tot hartfunctielaborant bij de LOI volgen hebben een praktijkopleidingsplaats. In de regel is dat het ziekenhuis waar de student werkzaam is. Om als praktijkopleidingsplaats te dienen, moet een ziekenhuis geaccrediteerd zijn en dit is vastgelegd in het register van ziekenhuizen. Deze accreditatie wordt verleend door de SBHFL indien het ziekenhuis studenten opleid tot hartfunctielaborant volgens de eisen die de opleiding daar aan stelt. Bij de vijfjaarlijkse kwaliteitsvisitatie van de NHV wordt de hartfunctieafdeling ook beoordeeld op het functioneren van de afdeling als praktijkopleidingsplaats.

Beroepsprofiel

Vanaf 2018 hebben de Nederlandse Hartfunctie Vereniging (NHV), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de SBHFL het beroepsprofiel van de algemeen hartfunctielaborant, de echocardiografist en de holteranalist  geactualiseerd. Deze profielen zijn te downloaden via de website van de NHV. Bij de Vereniging voor Invasief Technische Hartstimulatie Specialisten (VITHaS) is het profiel voor device technici op te vragen.