Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten

Bijscholing

Om de registratietitel als hartfunctielaborant te behouden is het voor iedere hartfunctielaborant verplicht om geaccrediteerde bij- en nascholingen te volgen en wordt dit getoetst bij de vijfjaarlijkse herregistratie. Bij- en nascholing kan zowel fysiek als online plaatsvinden.

Aantal bijscholingspunten verplicht voor de vijfjaarlijkse herregistratie:

  • Algemeen Hartfunctielaborant: in totaal 30 bijscholingspunten per vijf jaar.
  • Gespecialiseerd Hartfunctielaborant: in totaal 60 bijscholingspunten per vijf jaar waarvan tenminste 30 punten op het gebied van uw specialisatie.
  • Gespecialiseerd Hartfunctielaborant met 2e uitstroomspecialisatie: in totaal 90 bijscholingspunten per vijf jaar waarvan tenminste 30 punten behaald op elk specialisatiegebied.

De bijscholingspunten worden per herregistratiecyclus, dus per vijf jaar behaald. Extra punten worden niet doorberekend naar de volgende cyclus. Er wordt geen rekening gehouden met een eventuele parttime aanstelling.

De herregistratieverplichting van vijf jaar loopt vanaf de maand waarin u uw diploma hebt behaald. Voor de behaalde additionele specialisatie wordt geteld vanaf de volgende maand waarin deze behaald is met een gemiddelde van 6 punten per jaar tot de herregistratie.

Voor de reeds bij ons geregistreerde hartfunctielaboranten zal deze herregistratieverplichting ingaan per 1 juli 2020.

Als u door uitzonderlijke omstandigheden niet het aantal punten per vijf jaar heeft behaald, kunt u via een brief met redenen omkleed en ondertekend door het hoofd en de verantwoordelijke cardioloog van uw afdeling, dispensatie aanvragen bij het secretariaat. Deze brief moet een maand vóór uw herregistratie aan het secretariaat worden gericht. Of de redenen gegrond verklaard worden en welke aanvullende eisen gesteld zullen worden zal door de accreditatiecommissie worden bepaald.

Op onze site kunt u een lijst terugvinden met alle (geaccrediteerde) bij- en nascholingen.

Administratie bijscholingspunten

De presentielijsten van de bijscholingen worden binnen één maand na datum door de SBHFL geadministreerd. Heeft u een bijscholing in Nederland gevolgd, waarbij geen presentielijst wordt ingevuld of een bijscholing in het buitenland, dan stuurt u een digitale kopie van het certificaat binnen één maand na datum bijscholing naar het secretariaat van de SBHFL.

Indien een scholingsinstantie geen gebruik wil maken van presentielijsten en ook niet beschikt over deelnamecertificaten dan kan hier een dummycertificaat worden gedownload.

Let op: certificaten later dan een maand na de bijscholing worden niet meer verwerkt!

Wijziging beleid in reactie op Covid-19

Door de coronacrisis is het onmogelijk geworden om face-to-face scholingsactiviteiten te organiseren. De SBHFL realiseert zich dat het hierdoor moeilijk is geworden voor hartfunctielaboranten om voldoende nascholing te volgen. Gelukkig zijn er ruim voldoende mogelijkheden om onderwijs ook digitaal aan te bieden en wij merken dat veel aanbieders van nascholing deze trend volgen. De SBHFL heeft besloten om vanaf heden ook digitale en online vormen van onderwijs te accrediteren.

De SBHFL zal beginnen met het accrediteren van online scholingen van aanbieders die in die rol reeds bij ons bekend zijn. Een bindende voorwaarde voor accreditatie van online onderwijs voor hartfunctielaboranten is dat de aanbieder verantwoordelijk is voor het inzetten van een interne kwaliteitscontrole. Hierbij kan gedacht worden aan het invullen van een online enquête na afloop van het onderwijs waarin de hartfunctielaborant kan aangeven wat zijn/haar mening is over de kwaliteit van het onderwijs. De resultaten van deze kwaliteitscontrole dienen na afloop van de scholingsactiviteit kenbaar te worden gemaakt aan de SBHFL. Het aanmelden van onderwijs voor accreditatie kan via de gebruikelijke route.