Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten

De Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten

De SBHFL is een onafhankelijke stichting die primair als kwaliteitsfunctionaris van de opleiding fungeert.

Missie

Het aanleveren van hoogopgeleide hartfunctielaboranten die een belangrijke bijdrage leveren in de zorg van patiënten met cardiale afwijkingen (kerntaak). Het beroepsprofiel van de hartfunctielaborant is daarbij leidend.

Visie

De missie wil de SBHFL uitvoeren door als kwaliteitsfunctionaris naar opleidingsinstellingen, ziekenhuizen en laboranten te fungeren. Daarbij is het van belang goed contact te hebben met diverse verenigingen die het belang van hartfunctielaboranten dienen.

Om u inzicht te geven in wat er bij een dergelijke opleiding komt kijken en wat er met uw inschrijfgeld wordt gedaan zijn de hoofdtaken van het bestuur voor u op een rij gezet.

Taken van de SBHFL
 • samenwerking met opleidingsinstellingen
 • tijdig signaleren van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied cardiologie en de relevantie daarvan voor de hartfunctielaborant en toezien op invoering door de opleidingsinstellingen van deze ontwikkelingen binnen de opleiding
 • toezien op het goed implementeren van veranderingen binnen de opleiding
 • ondersteunen van goede communicatie van opleidingsinstellingen met de ziekenhuizen en de hartfunctieafdelingen
 • bijdrage leveren aan de uitvoering van de taken van de praktijkbegeleiders in de ziekenhuizen
 • toezien op het opleidingsniveau
 • regelmatig overleg met de belangenbehartigers van de hartfunctielaboranten. Het doel hiervan is het actualiseren van opleidingen en mede een rol spelen in de positiebepaling van de hartfunctielaboranten binnen de afdeling cardiologie
 • accreditatie van hartfunctieafdelingen van ziekenhuizen. Deze accreditatie voorziet in stageplaatsen voor de student HBO-hartfunctielaborant. Een afdeling kan pas als opleidingsafdeling fungeren als het aan de door de SBHFL vastgestelde eisen voldoet. Studenten die op een niet-geaccrediteerde stageplek hun praktijkstage lopen, kunnen de opleiding niet  afronden. Opleidingsbevoegdheid impliceert ook de bevoegdheid praktijkexamens te mogen afnemen.
 • bevoegdheid tot opleiden houdt ook in bevoegdheid tot het afnemen van praktijkexamens. De SBHFL behoudt het recht op grond van het aantal studenten dan wel signalen uit het werkveld niet alle opleidingsafdelingen praktijkexamens te laten afnemen.
 • bewaking van het niveau van de praktijkopleidingsplaatsen. Hierin is voorzien door de visitatiecommissie van de Nederlandse Hartfunctie Vereniging (NHV) te machtigen tijdens de kwaliteitsvisitatie de hartfunctieafdeling met betrekking tot de accreditatie-eisen te controleren. De kwaliteitsvisitatie vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Commissie Kwaliteit van de NVVC. De SBHFL ontvangt schriftelijk verslag van de bevindingen. Dit geldt alleen voor de opleidingsaccreditatie.
 • de SBHFL verleent scholingspunten aan symposia, congressen en na- en bijscholingen die ten doel hebben een bijdrage te leveren aan de kennis van de hartfunctielaborant. Elke vijf jaar vindt verplichte herregistratie plaats.
 • symposia, congressen, na- en bijscholingsprogramma’s kunnen voor scholingspunten worden aangemeld. Het criterium is dat deze programma’s een zinvolle bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de afgestudeerde of retrograad erkende hartfunctielaboranten. Let wel: programma’s die primair productinformatie inhouden en/of door slechts één persoon worden verzorgd, komen niet voor accreditatie in aanmerking.
 • herregistratie van gediplomeerde of retrograad erkende hartfunctielaboranten. Elke vijf jaar dienen de hartfunctielaboranten zich te laten herregistreren. De actuele eisen voor herregistratie staan op deze website vermeld.
De organisatie

De SBHFL is een stichting die hartfunctieopleidingen adviseert en accrediteert. Deze stichting is opgericht voor de NVVC (Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie) en de NHV (Nederlandse Hartfunctie Vereniging). Dit met steun van de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Het bestaat uit een hoofdbestuur met verschillende bestuurscommissies. In alle commissies wordt ernaar gestreefd om zowel hartfunctielaboranten als cardiologen zitting te laten nemen.

 

Samenstelling SBHFL
Naam Functie Beroep Werkzaam in
Dhr. Roderick Scherptong voorzitter cardioloog LUMC, Leiden
Mevr. Rita Duijmelink secretaris hartfunctielaborant JBZ, Den Bosch
Dhr. Joep Thijssen penningmeester cardioloog Alrijne, Leiderdorp
Mevr. Herma Burgers voorzitter opleidingscommissie hartfunctielaborant UMC st. Radboud
Mevr. Cora Hamelinck-van Tol voorzitter accreditatiecommissie cardioloog Reinier de Graaf, Delft

 

Commissies

Opleidingscommissie

De kerntaak van de opleidingscommissie is het bewaken van de inhoudelijke aspecten van de opleiding tot hartfunctielaborant. Dit houdt onder andere in dat de lesstof op voldoende niveau wordt gehouden en dat er een adequate examinering plaatsvindt. De commissieleden zelf schrijven de lesstof en de examens niet, maar zij geven adviezen aan opleidingsinstellingen. Na aanpassing of herschrijving vindt er een nacontrole plaats. De opleidingscommissie heeft dan ook een adviserende rol naar opleidingsinstellingen.

Samenstelling:

De opleidingscommissie bestaat uit een voorzitter en commissieleden (hartfunctielaboranten). Voor leerjaar 1 en 2 en voor elke uitstroomrichting (cardio-implantaten, echocardiografie, hartkatheterisatie en holteranalyse) zijn er minimaal twee commissieleden. De commissieleden zijn bij voorkeur lid van de NHV. De voorzitter van de SBHFL is q.q. lid van de opleidingscommissie. Bij de vergaderingen, die eens per kwartaal plaatsvinden, is er nog een afgevaardigde van de LOI (servicemanager) aanwezig en tevens – op uitnodiging – een afgevaardigde van de Dienst Onderwijs en Opleidingen (DOO) van het LUMC. (De DOO verzorgt in opdracht van de LOI de contactdagen in Leiden). Tevens is er een secretaris aanwezig.

Vereisten van commissieleden:

De leden zijn allen praktijkdeskundig en voldoen aan de herregistratie-eisen (nascholing en patiëntgebonden contacturen). Zij dienen minimaal, na het behalen van hun certificaat tot hartfunctielaborant of retrograde erkenning, twee jaar werkervaring in hun gebied van expertise te hebben. Van hen wordt verwacht viermaal per jaar te kunnen vergaderen. De commissieleden worden na voordracht van het bestuur van de SBHFL aangenomen.

Taken:

 • het geven van adviezen op onderwijskundig gebied, betreffende de opleiding van hartfunctielaboranten
 • het geven van adviezen over het leerprogramma en de lesinhoud van het schriftelijk onderwijs aan de hartfunctielaboranten
 • het geven van adviezen over inhoud van het praktijkopleidingsboek van de hartfunctielaboranten
 • het geven van adviezen betreffende inhoud en niveau van het portfolio, behorende bij de opleiding van hartfunctielaboranten
 • het geven van adviezen over de inhoud van het contactonderwijs aan de hartfunctielaboranten
 • het doen van een (opmaak)controle van de examens van de theorie-modules.
Retrograde erkenning

Met de retrograde erkenning werd een certificaat van vakspecifieke bekwaamheid afgegeven aan mensen die hun sporen binnen de hartfunctie al hadden verdiend, maar geen HBO-diploma hadden.

Hierbij is gestreefd naar een erkenning van opgedane ervaring. Tevens moest er een evenwicht zijn met mensen die drie jaar lang een volledige HBO-studie moesten volgen. De retrograde erkenning betrof alleen de vier uitstroomvarianten. Er is geen retrograde erkenning voor de opleiding tot algemeen hartfunctielaborant geweest. De commissie retrograde erkenning had als doelstelling de criteria voor deze erkenning vast te stellen en het traject retrograde erkenning uit te voeren.

Op 6 juni 2002 werd het algemene beleid definitief op papier gezet. Hierin werd vastgelegd waaraan het beleid moest voldoen. De retrograde erkenning was een éénmalige actie om gelijke kansen en carrièreperspectief voor hartfunctielaboranten werkzaam op een hartfunctieafdeling te creëren. In januari 2007 was het traject retrograde erkenning voor de vier uitstroomvarianten voltooid en met succes afgerond. De commissie werd per 1 februari 2007 gedechargeerd. De SBHFL is hun zeer veel dank verschuldigd voor het vele werk dat zij hebben verzet.

Accreditatiecommissie

De accreditatiecommissie bekijkt drie facetten van het beroep hartfunctielaborant.

 1. Accreditatie van opleidingsplaatsen: een ziekenhuis moet aan bepaalde eisen voldoen om mensen te kunnen opleiden.
 2. Accreditatie van examenplaatsen: dit zijn veelal ziekenhuizen die als opleidingsziekenhuis geaccrediteerd zijn.
 3. Accreditatie van een laborant: De (gediplomeerde of retrograad erkende) hartfunctielaborant heeft een bepaalde (bij)scholing nodig om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het vakgebied

De accreditatiecommissie is een permanente commissie. De NHV (Nederlandse Hartfunctie Vereniging) visiteert hartfunctieafdelingen van ziekenhuizen om zo de kwaliteit van een ziekenhuis als opleidingscentrum vast te stellen. De visitatie zal steeds in combinatie met de visitatiecommissie Kwaliteit van de NVVC plaatsvinden. Alleen in bijzondere gevallen zal op speciaal verzoek een afzonderlijke visitatie plaatsvinden.

Privacy Statement

Het Privacy Statement kunt u hier bekijken.