Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten

De Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten

De SBHFL is een onafhankelijke stichting die primair als kwaliteitsfunctionaris van de opleiding fungeert.

Missie

Het handhaven van een kwalitatief hoogwaardige opleiding van hartfunctielaboranten die een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg van patiënten met hart- en vaataandoeningen (kerntaak). Het beroepsprofiel van de hartfunctielaborant is daarbij leidend.

Visie

De missie wil de SBHFL uitvoeren door als kwaliteitsfunctionaris naar opleidingsinstellingen, ziekenhuizen en laboranten te fungeren. Daarbij is het van belang goed contact te hebben met diverse verenigingen die het belang van hartfunctielaboranten dienen.

Taken van de SBHFL

De SBHFL is in 1999 opgericht door de Nederlandse Hartfunctievereniging (NHV) en de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) met als belangrijkste doel: Het opzetten van een een landelijk opleidingsprogramma voor hartfunctielaboranten. In de loop der jaren is de taakstelling veranderd en is de Vereniging voor Invasief Technische Hartstimulatie Specialisten (VITHaS) vast onderdeel geworden van de stichting. De taken van de stichting zijn in 2023 opnieuw vastgelegd in statuten en kunnen worden samengevat als de (her)accreditatie van opleidingen, de accrediatie van bij- en nascholingsonderwijs, het houden van een (opleidings)register van hartfunctielaboranten en het bevorderen van de beroepsontwikkeling van hartfunctielaboranten.

De organisatie

De SBHFL is een stichting die hartfunctieopleidingen adviseert, accrediteert en registreert. De stichting heeft bevoegdheid gekregen van de NVVC, NHV en VITHaS en de terreinen waarbinnen dit geldt zijn statutair vastgelegd. Om alle taken uit te kunnen voeren beschikt de stichting over een (dagelijks) bestuur, medewerkers en een werkveldcommissie die samenwerken volgens een vastgelegde taakverdeling. De stichting is samengesteld uit professionals die alle werkzaamheden op vrijwillige basis doen, zij ontvangen geen honorarium en ontvangen alleen een onkostenvergoeding indien dit van toepassing is.

Samenstelling bestuur SBHFL
Naam Functie Beroep Gedelegeerd
Dhr. Roderick Scherptong voorzitter cardioloog NVVC
Mevr. Rita Duijmelink secretaris hartfunctielaborant NHV/VITHaS
Dhr. Joep Thijssen penningmeester cardioloog NVVC
Mevr. Herma Burgers Algemeen hartfunctielaborant NHV
Mevr. Cora Hamelinck-van Tol Algemeen cardioloog NVVC
Dhr. Bob Springorum Algemeen hartfunctielaborant VITHaS

 

Afgevaardigden vanuit het werkveld

De kerntaak van de veldvertegenwoordiging is het bewaken van de inhoudelijke aspecten van de opleiding tot hartfunctielaborant en het geven van advies ten behoeve van de kwaliteitsbewaking bij de individuele beroepsuitoefening. De werkveldvertegenwoordiging wordt aangestuurd door (minimaal) twee bestuursleden en richt zich op drie onderwerpen: (1) De (basis)opleiding van hartfunctielaboranten, (2) afspraking en regelgeving omtrend (her)registratie van hartfunctielaboranten, (3) kwaliteitshandhaving bij- en nascholingsaanbod voor hartfunctielaboranten.

1. (Basis)opleiding van hartfunctielaboranten:

De SBHFL kan, desgevraagd advies geven over een bestaande of nog te starten opleiding voor hartfunctielaboranten. De veldvertegenwoordiging beoordeelt aan de hand van de beroepscompetentieprofielen of een opleiding de juiste inhoud biedt en het juiste niveau, zodat studenten aan het eind van de opleiding over voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden beschikken om in de hartfunctie praktijk te werken conform de kwaliteitseisen zoals die door de beroepsvereniging zijn vastgelegd.

2. (her)registratie van hartfunctielaboranten:

Hartfunctielaboranten worden niet opgenomen in het BIG-register. Als alternatief heeft de SBHFL het register van hartfunctielaboranten in beheer. Na afronden van de opleiding worden hartfunctielaboranten opgenomen in dit register. Hartfunctielaboranten dienen zich periodiek te herregistreren. Naast de richtlijnen vanuit de beroepsvereniging, adviseert de werkveldvertegenwoordiging de stichting over kwaliteitsnormen die passend zijn voor het proces van herregistratie.  

3. Bij- en nascholing:

Na voltooiing van de opleiding tot hartfunctielaborant dient te worden voldaan aan een bij- en nascholingsplicht. Dit houdt in dat iedere laborant scholing dient te volgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de accreditatiesystematiek die in het medische domein gebruikelijk is. Iedere scholingsaanbieder vraagt voorafgaand accreditatie van het programma aan. De SBHFL kent punten toe aan het programma afhankelijk van de duur, mits de inhoud van voldoende kwaliteit is en aansluit bij het vak van hartfunctielaborant. De veldvertegenwoordiging geeft inhoudelijk advies over deze kwaliteitseisen en aansluiting bij het vakgebied. 

Privacy Statement

Het Privacy Statement kunt u hier bekijken.

Beleidsdocumenten

Beleidsplan 2023. Jaarverslag 2023

Beleidsplan 2022. Jaarverslag 2022

Beleidsplan 2021. Jaarverslag 2021

Beleidsplan 2020. Jaarverslag 2020.

SBHFL in de steigers.