Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten

De Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten

De SBHFL is een onafhankelijke stichting die primair als kwaliteitsfunctionaris van de opleiding fungeert.

Missie

Het handhaven van een kwalitatief hoogwaardige opleiding van hartfunctielaboranten die een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg van patiënten met hart- en vaataandoeningen (kerntaak). Het beroepsprofiel van de hartfunctielaborant is daarbij leidend.

Visie

De missie wil de SBHFL uitvoeren door als kwaliteitsfunctionaris naar opleidingsinstellingen, ziekenhuizen en laboranten te fungeren. Daarbij is het van belang goed contact te hebben met diverse verenigingen die het belang van hartfunctielaboranten dienen.

Taken van de SBHFL
 • samenwerking met opleidingsinstellingen
 • tijdig signaleren van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied cardiologie en de relevantie daarvan voor de hartfunctielaborant en toezien op invoering door de opleidingsinstellingen van deze ontwikkelingen binnen de opleiding
 • toezien op het goed implementeren van veranderingen binnen de opleiding
 • ondersteunen van goede communicatie van opleidingsinstellingen met de ziekenhuizen en de hartfunctieafdelingen
 • bijdrage leveren aan de uitvoering van de taken van de praktijkbegeleiders in de ziekenhuizen
 • toezien op het opleidingsniveau
 • regelmatig overleg met de belangenbehartigers van de hartfunctielaboranten. Het doel hiervan is het actualiseren van opleidingen en mede een rol spelen in de positiebepaling van de hartfunctielaboranten binnen de afdeling cardiologie
 • accreditatie van hartfunctieafdelingen van ziekenhuizen. Deze accreditatie voorziet in stageplaatsen voor de student HBO-hartfunctielaborant. Een afdeling kan pas als opleidingsafdeling fungeren als het aan de door de SBHFL vastgestelde eisen voldoet. Studenten die op een niet-geaccrediteerde stageplek hun praktijkstage lopen, kunnen de opleiding niet  afronden. Opleidingsbevoegdheid impliceert ook de bevoegdheid praktijkexamens te mogen afnemen.
 • bevoegdheid tot opleiden houdt ook in bevoegdheid tot het afnemen van praktijkexamens. De SBHFL behoudt het recht op grond van het aantal studenten dan wel signalen uit het werkveld niet alle opleidingsafdelingen praktijkexamens te laten afnemen.
 • bewaking van het niveau van de praktijkopleidingsplaatsen. Hierin is voorzien door de visitatiecommissie van de Nederlandse Hartfunctie Vereniging (NHV) te machtigen tijdens de kwaliteitsvisitatie de hartfunctieafdeling met betrekking tot de accreditatie-eisen te controleren. De kwaliteitsvisitatie vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Commissie Kwaliteit van de NVVC. De SBHFL ontvangt schriftelijk verslag van de bevindingen. Dit geldt alleen voor de opleidingsaccreditatie.
 • de SBHFL verleent scholingspunten aan symposia, congressen en na- en bijscholingen die ten doel hebben een bijdrage te leveren aan de kennis van de hartfunctielaborant. Elke vijf jaar vindt verplichte herregistratie plaats.
 • symposia, congressen, na- en bijscholingsprogramma’s kunnen voor scholingspunten worden aangemeld. Het criterium is dat deze programma’s een zinvolle bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de afgestudeerde of retrograad erkende hartfunctielaboranten. Let wel: programma’s die primair productinformatie inhouden en/of door slechts één persoon worden verzorgd, komen niet voor accreditatie in aanmerking.
 • herregistratie van gediplomeerde of retrograad erkende hartfunctielaboranten. Elke vijf jaar dienen de hartfunctielaboranten zich te laten herregistreren. De actuele eisen voor herregistratie staan op deze website vermeld.
De organisatie

De SBHFL is een stichting die hartfunctieopleidingen adviseert en accrediteert. Deze stichting is opgericht voor de NVVC (Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie) en de NHV (Nederlandse Hartfunctie Vereniging). Dit met steun van de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Het bestaat uit een hoofdbestuur met verschillende bestuurscommissies. In alle commissies wordt ernaar gestreefd om zowel hartfunctielaboranten als cardiologen zitting te laten nemen.

 

Samenstelling bestuur SBHFL
Naam Functie Beroep Werkzaam in
Dhr. Roderick Scherptong voorzitter cardioloog LUMC, Leiden
Mevr. Rita Duijmelink secretaris hartfunctielaborant JBZ, Den Bosch
Dhr. Joep Thijssen penningmeester cardioloog Alrijne, Leiderdorp
Mevr. Herma Burgers Bestuur opleidingscommissie hartfunctielaborant Slingeland ziekenhuis, Doetinchem
Mevr. Cora Hamelinck-van Tol Bestuur accreditatiecommissie cardioloog Reinier de Graaf, Delft

 

Afgevaardigden vanuit het werkveld

De kerntaak van de veldvertegenwoordiging is het bewaken van de inhoudelijke aspecten van de opleiding tot hartfunctielaborant en het geven van advies ten behoeve van de kwaliteitsbewaking bij de individuele beroepsuitoefening. De werkveldvertegenwoordiging wordt aangestuurd door twee leden van het bestuur en richt zich op drie onderwerpen: (1) De (basis)opleiding van hartfunctielaboranten, (2) afspraking en regelgeving omtrend (her)registratie van hartfunctielaboranten, (3) kwaliteitshandhaving bij- en nascholingsaanbod voor hartfunctielaboranten.

1. (Basis)opleiding van hartfunctielaboranten:

De SBHFL kan, desgevraagd advies geven over een bestaande of nog te starten opleiding voor hartfunctielaboranten. De veldvertegenwoordiging beoordeelt aan de hand van de beroepscompetentieprofielen of een opleiding de juiste inhoud biedt en het juiste niveau, zodat studenten aan het eind van de opleiding over voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden beschikken om in de hartfunctie praktijk te werken conform de kwaliteitseisen zoals die door de beroepsvereniging zijn vastgelegd.

2. (her)registratie van hartfunctielaboranten:

Hartfunctielaboranten worden niet opgenomen in het BIG-register. Als alternatief heeft de SBHFL het register van hartfunctielaboranten in beheer. Na afronden van de opleiding worden hartfunctielaboranten opgenomen in dit register. Hartfunctielaboranten dienen zich periodiek te herregistreren. Naast de richtlijnen vanuit de beroepsvereniging, adviseert de werkveldvertegenwoordiging de stichting over kwaliteitsnormen die passend zijn voor het proces van herregistratie.  

3. Bij- en nascholing:

Na voltooiing van de opleiding tot hartfunctielaborant dient te worden voldaan aan een bij- en nascholingsplicht. Dit houdt in dat iedere laborant scholing dient te volgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de accreditatiesystematiek die in het medische domein gebruikelijk is. Iedere scholingsaanbieder vraagt voorafgaand accreditatie van het programma aan. De SBHFL kent punten toe aan het programma afhankelijk van de duur, mits de inhoud van voldoende kwaliteit is en aansluit bij het vak van hartfunctielaborant. De veldvertegenwoordiging geeft inhoudelijk advies over deze kwaliteitseisen en aansluiting bij het vakgebied. 

Privacy Statement

Het Privacy Statement kunt u hier bekijken.