Beleidsplan 2023

De Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten (SBHFL) ziet namens de Nederlandse Hartfunctievereniging (NHV) en de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) toe op relevante aspecten van de kwaliteit van het beroep en de opleiding van hartfunctielaboranten. De stichting doet dit in samenwerking met de Vereniging van Invasief Technische Hartstimulatie Specialisten (VITHaS) en de Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV). Deze verenigingen en de SBHFL staan voor goed opgeleide professionals in de hartfunctiepraktijk.

In dit document wordt uiteengezet hoe de SBHFL in 2023 invulling zal geven aan haar rol. Het is gestructureerd naar de drie kernfuncties van de stichting (1) Basisopleiding van hartfunctielaboranten, (2) Accreditatie van bij- en nascholing en (3) de (Her)registratie van hartfunctielaboranten. Daarnaast worden (4) de algemene bestuurlijke kaders besproken en (5) de promotie van het vakgebied van de hartfunctielaborant.

Hartfunctie opleiding en College voor Zorgopleidingen

Vanaf 2017 zijn de stichting en de beroepsverenigingen in gesprek geweest met het College voor Zorgopleidingen (CZO). Het doel was om te verkennen of het onderbrengen van de hartfunctieopleiding bij het CZO een antwoord zou zijn op bovengenoemde uitdagingen. Hoewel dit project veel heeft opgeleverd, zoals bijgewerkte beroepsprofielen, is uiteindelijk door de beroepsverenigingen (NHV, NVVC en ViTHAS) besloten om de opleiding van hartfunctielaboranten vooralsnog zelfstandig te blijven voortzetten. Uiteraard in samenwerking met erkende opleidingsinstanties. De wijze waarop de SBHFL dat zal doen staat omschreven in het beleidsplan.

SBHFL beleidsplan 2022

De Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten (SBHFL) ziet namens de Nederlandse Hartfunctievereniging (NHV) en de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) toe op relevante aspecten van de kwaliteit van het beroep en de opleiding van hartfunctielaboranten. De stichting doet dit in samenwerking met de Vereniging van Invasief Technische Hartstimulatie Specialisten (VITHaS) en de Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV). Deze verenigingen en de SBHFL staan voor een goed opgeleide professionals in de hartfunctiepraktijk.
Alle betrokken partijen hechten waarde aan de toegankelijkheid van het vak voor eenieder die er in geïnteresseerd is. Dit is ook belangrijk, omdat de behoefte aan nieuw startende professionals binnen de hartfunctie groot is en in de nabije toekomst zal toenemen. Met deze gedachte zijn de afgelopen jaren trajecten ingezet en worden projecten gestart die het vak bereikbaar maken voor iedereen met een zorg achtergrond of met interesse voor een technisch beroep binnen de hart- en vaatzorg.
Naast een functie binnen het opleidingsprogramma van hartfunctielaboranten heeft de stichting ook een rol bij de beroepsregistratie. Iedere erkende laborant is geregistreerd bij de SBHFL en volgt bij- en nascholingen om up-to-date te blijven. De SBHFL controleert de kwaliteit op verzoek van de NHV.
De stichting, die is opgericht in ’00, heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld en aangepast aan de veranderingen in het werk- en opleidingsveld. In het beleidsplan wordt uiteengezet hoe de SBHFL in 2022 invulling zal geven aan haar rol. Het beleidsplan kunt u hier lezen.

Post HBO onderwijs voor hartfunctielaboranten

Zoals bekend zet de SBHFL zich in voor een kwalitatief hoogwaardige opleiding voor hartfunctielaboranten. De vraag naar laboranten is groot en neemt door verschillende redenen alleen maar toe. Helaas houdt de instroom geen gelijke tred met de behoefte op de arbeidsmarkt, waardoor een tekort is ontstaan. Het is gebleken dat een toename van flexibiliteit kan bijdragen aan meer enthousiasme voor het volgen van de opleiding tot hartfunctielaborant. Tegelijkertijd is vanuit de beroepsverenigingen de wens geuit om de gestelde kwaliteitskaders te handhaven.

In reactie daarop heeft de SBHFL de afgelopen jaren erkenningstrajecten doorlopen, waardoor onder andere de opleiding Biometrie en Bachelor Medische Hulpverlening door de SBHFL erkend zijn. Studenten die deze studie hebben afgerond en zijn afgestudeerd op een hartfunctieafdeling, kunnen zich inschrijven bij de SBHFL en krijgen dan het certificaat ‘algemeen hartfunctielaborant’. In die hoedanigheid worden zij ook geaccrediteerd en geregistreerd. Op dit moment is de SBHFL nog in gesprek met andere Hbo-opleidingen, om op die manier zoveel mogelijk jonge professionals met interesse voor zorg en techniek te kunnen verwelkomen binnen het vakgebied.

Naast het verruimen van de instroom, is er ook een behoefte ontstaan aan een meer flexibel opleidingsprogramma binnen de uitstroomrichtingen. Hierbij speelt de vraag naar een overzichtelijk post-HBO opleidingstraject voor de hierboven genoemde studenten, maar ook voor laboranten die graag een 2e uitstroomrichting willen doen. Na vele gesprekken kan de SBHFL eindelijk melden dat ook dit gelukt is. Naast de volledige Hbo-bacheloropleiding hartfunctielaborant die gevolgd kan worden bij de LOI, is het nu ook mogelijk om de afzonderlijke uitstroomrichting als post-HBO onderwijs te volgen, mits een student over de juiste basis beschikt. In aansluiting hierop heeft de SBHFL het erkenningstraject ook doorlopen met de echocardiografie opleiding van Hogeschool Inholland. Begin juli is dit afgerond, waardoor ook de studenten met de juiste vooropleiding, die deze opleiding hebben gevolgd kunnen worden geregistreerd bij de SBHFL.

Voor deze wijzigingen geldt dat zowel de SBHFL als opleidingsinstellingen veranderingen moeten doorvoeren in logistiek en (registratie)systemen. Er wordt hard aan gewerkt om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen, maar de verwachting is dat dit 1 september afgerond zal zijn.

Dit lijken kleine aanpassingen, maar het heeft veel consequenties voor de opleiding van hartfunctielaboranten en de SBHFL hoopt dat het een positieve impuls geeft aan het aantal zorgprofessionals dat in de hartfunctie praktijk wil werken. Deze besluiten zullen vragen oproepen. Bijvoorbeeld bij studenten die net zijn begonnen met een opleiding. Of studenten die in het verleden een opleiding hebben gedaan en zich afvragen of deze besluiten ook consequenties voor hen hebben. Er wordt op dit moment gewerkt aan een Q&A pagina op onze website waar de meest voorkomende vragen zullen worden behandeld. Naast de opzet van deze Q&A pagina zal de SBHFL in de komende maanden het registratiesysteem aanpassen, zodat iedereen op de juiste manier wordt geregistreerd.

In de komende jaren zal met enige regelmaat iets veranderen in het opleidingslandschap voor hartfunctielaboranten. De stichting merkt dat dit voor onrust zorgt en dat het er ook toe leidt dat het volgen van de opleiding soms wordt uitgesteld. Dit is zonde en ook helemaal niet nodig. Mocht het passend zijn, dan zal de SBHFL nieuwe regels ook met terugwerkende kracht laten gelden.

Met deze veranderingen, nu en in de toekomst, is de SBHFL er van overtuigd dat de opleiding van hartfunctielaboranten flexibeler wordt en tegelijkertijd van hoge kwaliteit is.