Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten

Accreditatie

Accreditatie is de goedkeuring die de SBHFL geeft aan een theorie- of praktijkdeel van de opleiding. Accreditatie wordt toegepast op afdelingen die leerlingen opleiden óf aan bijscholingscursussen laten deelnemen. Deze pagina gaat over de afdelingen die een opleidingsbevoegdheid wensen.

Bij de opleiding tot hartfunctielaborant moet de leerling diverse praktijkverrichtingen uitvoeren. Dit moet worden gedaan op een afdeling waar voldoende ervaring en bereidheid is om een leerling een goede ondersteuning te geven bij zijn studie. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een dergelijke plek. De SBHFL heeft hiervoor een accreditatiestelsel gemaakt op basis waarvan een afdeling toestemming kan krijgen zelf leerlingen op te leiden. Hiervoor wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds het niveau ‘algemeen hartfunctielaborant’ en anderzijds het niveau ‘gespecialiseerde hartfunctielaborant’. Bij een accreditatie voor eerstgenoemde  ligt de nadruk op algemene faciliteiten en begeleiding, terwijl voor een specialisatie de vereisten per specialisatie zijn omschreven.

Wellicht ten overvloede: er wordt vanuit gegaan dat de student die een stage in een ander ziekenhuis volgt, valt onder de aansprakelijkheidsvoorzieningen van het stageverlend ziekenhuis voor de duur van de stage.

Er zijn criteria opgesteld waaraan een afdeling dient te voldoen om in aanmerking te komen voor de bevoegdheid tot opleiden van hartfunctielaboranten. Om hieraan te voldoen, is naast de aanwezigheid van gecertificeerde praktijkbegeleider(s) in een bepaalde inrichting en de productieaantallen een vereiste.

Aanvragen accreditatie
Het aanvragen van accreditatie kan alleen worden gedaan onder het account van uw ziekenhuis. Ieder hoofd van de hartfunctieafdeling heeft een inlogcode en een wachtwoord. Hiermee krijgt deze functionaris toegang tot het eigen account en kunnen afdelingsgegevens worden ingevuld. Wanneer de functionaris geen account heeft ontvangen, kan hij of zij contact met het Secretariaat van de SBHFL opnemen.

Bij aanvraag of verlening van de accreditatie moet een volledige opgave van procedures worden ingevoerd. Daarnaast dient een actueel en van datum en handtekening voorziene cv van de praktijkbegeleiders, en e-mailadres en werkgeversverklaring naar het secretariaat te worden toegestuurd.
Per uitstroomrichting vermeldt u de naam van de cardioloog, die daarvoor de eindverantwoordelijkheid heeft.
Als borging van de continuïteit en kwaliteit is de aanvraag voor de bevoegdheid tot opleiden van laboranten in een specialisme automatisch aan de aanvraag tot opleiden van algemeen laboranten gekoppeld.

Elders op deze site vindt u de actuele lijst met de namen van de ziekenhuizen die geaccrediteerd zijn. Op die lijst staat ook de naam en gegevens van het verantwoordelijke afdelingshoofd vermeld (klik hier). Deze lijst wordt met enige regelmaat geactualiseerd.

Beleid niveau algemeen hartfunctielaborant
Om een student tot algemeen hartfunctielaborant te mogen opleiden dient deze het grootste deel van de stages op de afdeling te kunnen uitvoeren. Ook moet er een begeleider worden aangewezen die op gezette tijden de opleiding evalueert.

Wanneer een afdeling deze stages in eigen beheer wil uitvoeren, moet aan de volgende eisen worden voldaan:

 

 • De bouw, inrichting en uitrusting van de hartfunctieafdeling moeten voldoende zijn voor de realisering van de praktische opleiding.
 • Het ziekenhuis is eindverantwoordelijk voor de opleiding en delegeert naar een cardioloog en/of het afdelingshoofd.
 • De aantallen te verrichten onderzoeken dienen afdoende te zijn om te voldoen aan de eisen van de opleidingsinstelling.
 • Het aantal studenten mag niet hoger zijn dan het aantal gediplomeerde/ervaren hartfunctielaboranten, uitgedrukt in FTE’s.

 

Praktijkbegeleider

Er dient voor de student een praktijkbegeleider aanwezig te zijn. Deze praktijkbegeleider moet een erkend hartfunctielaborant (retrograad of HBO-gediplomeerd) te zijn. Deze functionaris voldoet aan de volgende eisen:

 • minimaal één jaar als erkend laborant werkzaam te zijn in het onderscheiden vakgebied, waarvoor opleiding- en examenbevoegdheid word aangevraagd. Deze begeleider dient minimaal 2 uren per week per leerling voor de praktijkbegeleiding te worden vrijgesteld. De SBHFL adviseert ten zeerste om maximaal 3 leerlingen per praktijkbegeleider te hanteren.
 • bij de aanvraag dient altijd een actuele en van datum en handtekening voorziene cv bij gevoegd te zijn. Tevens vermelding van e-mailadres.
 • een werkgeversverklaring is vereist.
 • het afdelingshoofd wordt verzocht, wijziging in het aantal praktijkgegeleiders op een afdeling, schriftelijk aan de SBHFL te melden.
  Indien een van de verrichtingen op een andere afdeling moet worden gevolgd, dient er bovendien een samenwerkingsverklaring te worden ingevuld.

De kosten voor accreditatie van de de opleiding tot algemeen hartfunctielaborant bedragen € 125,- en wordt voor een periode van 5 jaar verleend.

Beleid specialisaties
In principe bestaan er drie mogelijkheden:

 

 1. De student voert de praktijkopdrachten uit op de eigen afdeling. In dit geval moet de eigen afdeling geaccrediteerd zijn.
 2. De student voert de praktijkopdrachten uit op een andere afdeling. In dit geval moet de andere afdeling geaccrediteerd zijn.
 3. De student voert een deel van praktijkopdrachten uit op de eigen afdeling, aangevuld met enkele verrichtingen in een ander ziekenhuis. In dit geval moet de eigen afdeling de accreditatie aanvragen waarbij een aanvullende brief (samenwerkingsverklaring) moet worden gevoegd waarin het ander ziekenhuis zich garant stelt voor de overige verrichtingen.

Eisen specialisatie

Om de praktijk van een specialistisch jaar te kunnen uitvoeren, moet de afdeling aan de volgende eisen voldoen:

 

 • de bouw, inrichting en uitrusting van de hartfunctieafdeling moeten voldoende zijn voor de realisering van de praktische opleiding.
 • het ziekenhuis is eindverantwoordelijk voor de praktische opleiding en delegeert deze verantwoordelijkheid naar een cardioloog en/of het afdelingshoofd. De begeleiding en de noodzakelijke uitleg zijn primair de verantwoordelijkheid van de afdeling zelf.

 

De aantallen verrichtingen die per jaar op de afdeling plaatsvinden, dienen aan een minimumaantal te voldoen, te weten:

 • Holteranalyse: minimaal 500 verrichtingen, waarbij analyses in eigen beheer worden verricht.
 • echo: minimaal 500 TTE’s en minimaal 50 TEE’s.
 • cardio-implantaten: minimaal 500 controles en minimaal 75 pacemaker- of ICD-implantaties
 • hartkatheterisatie: Minimaal 200 verrichtingen en minimaal 50 pacemaker- of ICD-implantaties.

 

Praktijkbegeleider

 

Er dient voor de student een praktijkbegeleider aanwezig te zijn. Deze praktijkbegeleider moet een erkend hartfunctielaborant (retrograad of HBO-gediplomeerd) te zijn. Deze functionaris voldoet aan de volgende eisen:

 • minimaal één jaar als erkend laborant werkzaam te zijn in het onderscheiden vakgebied, waarvoor opleidings- en examenbevoegdheid word aangevraagd. Deze begeleider dient minimaal 2 uren per week per leerling voor de praktijkbegeleiding te worden vrijgesteld. De SBHFL adviseert ten zeerste om maximaal 3 leerlingen per praktijkbegeleider te hanteren.
 • bij de aanvraag dient altijd een actuele en van datum en handtekening voorziene cv bij gevoegd te zijn. Tevens vermelding van e-mailadres.
 • een werkgeversverklaring is vereist.
 • het afdelingshoofd wordt verzocht, wijziging in het aantal praktijkgegeleiders op een afdeling, schriftelijk aan de SBHFL te melden.
  Indien een van de verrichtingen op een andere afdeling moet worden gevolgd, dient er bovendien een samenwerkingsverklaring te worden ingevuld.

De kosten voor accreditatie bedragen € 125,- per specialisatie en wordt voor een periode van 5 jaar verleend.

Inschrijven als opleider
Inschrijven als opleider kan hier.
Accreditatie BMT en BMH

Na uitvoerige beoordeling van de opleiding en na akkoord van de NHV en NVVC, is de opleidingscommissie van de SBHFL tot het oordeel gekomen dat een studenten die één van onderstaande opleidingen heeft afgerond en is afgestudeerd binnen de hartfunctie, kwalificeert als algemeen hartfunctielaborant.

– Opleiding Biometrie, Zuyd Hogeschool, Acedemie voor Mens en Techniek

– Opleiding Bachelor Medische Hulpverlening, Hogeschool Arnhem Nijmegen

De SBHFL is momenteel bezig met de vormgeving van het accreditatieproces en zal het bekend maken zodra dit is afgerond.